Artist Bio
Instagram

ANTHONY O. AKINBOLA
CAMOUFLAGE 2018

*Camouflage #1 2018 DuRags on Panel
96 x 96"

*Camouflage #2 2018 DuRags on Panel
40 x 40"

Camouflage #3 2018 DuRags on Panel
48 x 48"

*Camouflage #4 2018 DuRags on Panel
48 x 48"

Camouflage #5 2018 DuRags on Panel
48 x 48"

*Camouflage #6 2018 DuRags on Panel
24 x 24"